หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
Rules
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
ชาวบ้านตำบลวังใต้ ส่วนใหญ่มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ชาวบ้านอยู่ด้วยกันแบบญาติพี่น้อง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ทางด้านศาสนาส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในตำบล
 
 
 
การนับถือศาสนาของตำบลวังใต้ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ
ในตำบลวังใต้มี วัดและสำนักสงฆ์ จำนวน 6 แห่ง

วัดบ้านกวาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  

วัดม่อนเขาแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 2, 7  

วัดบ้านไผ่กลาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  

วัดบ้านแม่โป่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  

วัดบ้านแม่พริก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  

วัดบ้านหมุ้น ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  
           
 
 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
  โรงเรียนบ้านวังโป่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  
  โรงเรียนบ้านแม่พริก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  
 
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่แม่พริก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100      
 
 
 
 
ประเพณีที่ตำบลวังใต้จัดขึ้นเป็นประจำนั้นได้แก่ ประเพณีสงกราต์ ลอยกระทง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สลากภัต