หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
Rules
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
นายเจตนา บัวจีน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่นกลาง)
นางสุนันทา จงจิตต์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่นต้น)
 
 
นายสมศักดิ์ จันทร์อยู่จริง
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)


นายกนก กาชาติ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน


นางสาวกนกวรรณ ขันมูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวถิรดา แปงกันทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


นางพัชราภรณ์ ยาประเสริฐ
นักจัดการทั่วไป


นายชัชวาลย์ โตนะโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนงคราญ วรพิษโยทัย
ครูผู้ดูแลเด็ก (ค.ศ.1)