หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
นางสุนันทา จงจิตต์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่นต้น)
นายสมศักดิ์ จันทร์อยู่จริง
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
 
สำนักปลัด
 
นายกนก กาชาติ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน


นางกนกวรรณ ปั้นมูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวถิรดา แปงกันทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


นางพัชราภรณ์ ยาประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไป


นายชัชวาลย์ โตนะโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนงคราญ วรพิษโยทัย
ครูผู้ดูแลเด็ก (ค.ศ.1)


นางสร้อยสุดา ประกัน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก