หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
นายเจตนา บัวจีน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่นกลาง)
นางสุนันทา จงจิตต์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่นต้น)
 
สำนักปลัด
 
นายสมศักดิ์ จันทร์อยู่จริง
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)


นายกนก กาชาติ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน


นางสาวกนกวรรณ ขันมูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวถิรดา แปงกันทา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


นางพัชราภรณ์ ยาประเสริฐ
นักจัดการทั่วไป


นายชัชวาลย์ โตนะโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวนงคราญ วรพิษโยทัย
ครูผู้ดูแลเด็ก (ค.ศ.1)