ท่านต้องการให้ อบต.วังใต้ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 20 )
32.26%
ด้านสาธารณูปโภค ( 3 )
4.84%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 17 )
27.42%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 7 )
11.29%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 15 )
24.19%